Sądowy nakaz zapłaty

0
341
Sądowy nakaz zapłaty

jest to nic innego, jak sądowe orzeczenie, które zostaje wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie pozwu oraz dodatkowych dokumentów.

Z jakiego powodu dłużnik dowiaduje się o nakazie zapłaty tak późno?

Dłużnik ma możliwości dowiedzenia się o nakazie zapłaty dopiero podczas jego dostarczenia. Osoba zadłużona nie jest informowana o toczącym się postepowaniu nakazowym przed wydaniem orzeczenia przez sąd. W przypadku, gdy nakaz sądowy został wydany oznacza to, że pozew wierzyciela okazał się zasadny. Natomiast dłużnik, który taki dokument otrzymał ma prawo wniesienia sprzeciwu.

W jaki sposób należy odpowiedzieć na nakaz zapłaty?

Sprzeciw należy wnieść w terminie dwóch tygodniu, licząc od momentu otrzymania nakazu zapłaty. Należy jednak pamiętać, aby był on wniesiony do sądu za pomocą listu poleconego. Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie sądu
  • oznaczenie stron postępowania
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • osnowę wniosku, bądź oświadczenia
  • podpisy stron, bądź ich przedstawicieli ustawowych oraz pełnomocników
  • załączniki
  • sygnaturę akt

Co należy zaliczyć do wymagań formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Do wymagań formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty zalicza się:

  • określenie, czy dłużnik zaskarża nakaz w całości lub w części
  • określenie zarzutów, które pod rygorem ich utraty trzeba zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy

Jaki jest skutek wydania sądowego nakazu zapłaty?

Głównym skutkiem, jaki wynika z wydania sądowego nakazu zapłaty jest to, że dłużnik zobowiązany jest do uregulowania roszczenia w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia otrzymania nakazu. Oczywiście do roszczenia tego kwalifikuje się nie tylko sam dług, ale również wszelkie dodatkowe koszty związane z przeprowadzonym postępowaniem sądowym.

Na co trzeba uważać?

Czasami może zdarzyć się tak, że nakaz zapłaty nie zostanie nam dostarczony z przyczyn nieoczekiwanych, do których można zaliczyć między innymi nie odebranie awizo lub zmianę adresu zamieszkania. W takiej sytuacji o wydaniu nakazu dowiemy się zapewne dopiero podczas egzekucji komorniczej. Reasumując, aby nie dopuścić do takiej sytuacji warto regulować swoje zobowiązania finansowe w wyznaczonym terminie. Natomiast, jeżeli znajdziemy się w sytuacji, która uniemożliwi nam takie działanie to najrozsądniejszym wyjściem będzie porozumienie się z wierzycielem na drodze polubownej. Najważniejsze jest to, aby nie unikać kontaktu, gdy posiadamy dług.