Bezrobocie na rynku pracy

0
906

Bezrobocie to jeden z największych problemów współczesnego świata. Wynika ono z wielu czynników, jednak do najważniejszych należy recesja ekonomiczna, nowe technologie i wiążąca się z nimi restrukturyzacja przemysłu oraz złe kwalifikacje osób na nieobsadzone stanowiska. Obecnie w wielu fabrykach oraz innych przedsiębiorstwach czynnik ludzki został zastąpiony przez roboty oraz zautomatyzowane maszyny i wiele osób straciło pracę. Brak konkretnego fachu w ręku, wpłynął dodatkowo na problem ze znalezieniem zastępstwa za utracone stanowisko. Według specjalistów bezrobocie w Polsce posiada swe korzenie w nałożeniu i zachodnich stosunków rynkowych na nierozwiniętą gospodarkę, co czyni je w naszym kraju zjawiskiem trwałym i trudnym do wykorzenienia.

Niestety tak duże zjawisko bezrobocia ma olbrzymie negatywne skutki na osoby pozostaje bez pracy, zwłaszcza przez dłuższy okres czasu. Olbrzymie poczucie bezsilności i nieprzydatności oraz bycie ciężarem dla rodziny często niesie za sobą ogromny spadek samooceny, a w dalszej kolejności nawet izolację społeczną. Niechęć do uczestnictwa w wydarzeniach politycznych i kulturalnych. Jednak najbardziej odczuwalnym efektem bezrobocia jest znaczny spadek jakości i standardu życia.

Skutki bezrobocia nie dotykają jedynie konkretnych osób oraz ich bliskich, ale całe społeczeństwo. Wysoki współczynnik bezrobocia może powodować zwiększenie niepożądanych zjawisk, takich jak alkoholizm, narkomania, wzrost przestępczości czy inne patologie rodzinne i społeczne. Dodatkowo koszt utrzymania bezrobotnych, wysokie podatki, mające na celu pokrycie zasiłków z urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę ogrom negatywnych skutków, nikogo nie dziwi fakt, że rząd stara się jak może by minimalizować zarówno bezrobocie, jak i jego skutki. Dlatego zostały stworzone programy aktywizacji zawodowej, szkolenia mające na celu „przebranżowienie” bezrobotnych, by mogli znaleźć pracę w innej gałęzi gospodarki. Dodatkowo dotacje dla bezrobotnych na założenie własnej firmy oraz dla przedsiębiorstw w celu otwierania nowych stanowisk pracy. Na rynku lokalnym widać natomiast próby przyciągnięcia zagranicznego kapitału oraz współpracę z przedsiębiorcami w danym regionie. Niestety, jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb, a zjawisko bezrobocia jeszcze długo nie zniknie.